Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

 Stanovy občanského sdružení „Sdružení přátel koní Plchov, os.”

 

 

 

Čl. 1

Název, forma a sídlo

 

Občanské sdružení „Sdružení přátel koní Plchov, os.” (dále jen „sdružení”) je právnickou osobou a v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Má sídlo na adrese Plchov 8, obec Plchov, PSČ 273 75.

 

Čl. 2

Charakter sdružení

 

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením chovatelů, majitelů a přátel koní.

 

Čl. 3

Základní cíle sdružení

 

Základními cíli sdružení jsou:

a)      propagace jezdeckého sportu a jeho zpřístupnění veřejnosti v souladu s pravidly jezdeckého sportu

b)      organizování a provozování jezdeckého sportu ve všech disciplínách

c)      realizace volnočasových aktivit dětí a mládeže

d)      pořádání sportovních akcí pro děti i dospělé

e)      chov a výcvik koní a veškeré činnosti s tím spojené.

 

 

Čl. 4

Členství

 

1.      Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým bydlištěm na území     ČR.

2.      Členství vzniká dnem, kdy rada sdružení rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

3.      Rada sdružení o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

4.      Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

5.      Člen sdružení má právo zejména:

 

·        účastnit se veškeré činnosti sdružení, volit radu a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,

·        posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení,

·        předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení

·        podílet se na praktické činnosti sdružení.

 

 

 

Člen sdružení je povinen zejména:

 

·        dodržovat stanovy,

·        hájit zájmy občanského sdružení,

·        sdělovat radě sdružení změny údajů uvedených v přihlášce.

 

Čl. 5

Zánik členství

 

Členství zaniká vystoupením člena písemným oznámením radě sdružení, úmrtím člena, u právnické osoby jejím zrušením, zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady, zánikem sdružení.

 

Čl. 6

Orgány sdružení

 

a) valná hromada

·        Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

·        Valnou hromadu tvoří všichni členové družení.

·        Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Rada svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů sdružení.

·        Valná hromada zejména:

-         rozhoduje o změnách stanov sdružení,

-         schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,

-         volí členy sdružení,

-         rozhoduje o počtu členů rady sdružení,

-         rozhoduje o zrušení členství,

-         rozhoduje o zrušení sdružení.

·        Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina všech členů.

·        Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

·        Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj

hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

 

b) rada sdružení

·        Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáním valné hromady.

·        Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.

·        Rada má nejméně tři členy.

·        Rada se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.

 

c) předseda

·        Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.

·        Předsedu volí rada sdružení.

·        Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.

·        Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

 

 

 

 

Čl. 7

Zásady hospodaření

 

1.      Sdružení hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků a případnými dary od fyzických a právnických osob či jinak získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti sdružení, řádně podložené účetními doklady.

2.      Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření.

 

Čl. 8

Zánik sdružení

 

Sdružení zaniká:

1.      dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,

2.      rozhodnutím Ministerstva vnitra.

3.      Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

 

1.      Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými předpisy.

2.      Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.

3.      Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

 

 

V Plchově dne  11.11.2013.

 

·         

 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 21055
Měsíc: 905
Den: 9